Cambrils y Sant Vicenç de Castellet, suport a la proposició de llei de DRETS DE LES PERSONES GAIS, LESBIANES, TRANSSEXUALS I PER L’ERADICACIÓ DE L’HOMOFÒBIA, LA LESBOFÒBIA I LA TRANSFÒBIA

Cambrils y Sant Vicenç de Castellet, suport a la proposició de llei de 2014-09-30 19.00.22

DRETS DE LES PERSONES GAIS, LESBIANES, TRANSSEXUALS I PER L’ERADICACIÓ DE L’HOMOFÒBIA, LA LESBOFÒBIA I LA TRANSFÒBIA

ple de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet

català-Castellano
ALS DRETS DE LES PERSONES GAIS, LESBIANES I TRANSSEXUALS I PER L’ERADICACIÓ DE L’HOMOFÒBIA, LA LESBOFÒBIA, LA BIFÒBIA I LA TRANSFÒBIA

7.2. – MOCIÓ PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS D’ERC, PSC I PP DE SUPORT

ALS DRETS DE LES PERSONES GAIS, LESBIANES I TRANSSEXUALS I PER
L’ERADICACIÓ DE L’HOMOFÒBIA, LA LESBOFÒBIA, LA BIFÒBIA I LA TRANSFÒBIA

“EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Atès que el 28 de juny es commemora el dia de l’orgull, o dia de l’alliberament de lesbianes, gais, bisexuals i transsexuals (LGBT) arran de l’aixecament d’aquest col•lectiu demanant més justícia i llibertat en un entorn altament repressiu als anys 60. Aquest aixecament va culminar en els fets de Stonewall a la ciutat de Nova York l’any 1969 on hi va haver conflictes violents entre homosexuals i la policia de Nova York. Els fets de Stonewall hanestat considerats un punt d’inflexió per als moderns moviements pro drets dels homosexuals arreu del món. A Catalunya es va fer la primera manifestació el juny de l’any 1977, la primera de l’estat espanyol fruit de l’incipient moviment nascut entre el 1972 i el 1975 i en un entorn de reivindicació de drets i llibertats.

Atès que el 17 de maig es commemora el dia contra l’homofòbia i la transfòbia arran de
l’eliminació, l’any 1990, de l’homosexualitat de la llista de malalties mentals per part de
l’Organització Mundial de la Salut. Amb tot, 22 anys després l’OMS segueix considerant la transsexualitat com un trastorn mental. Des de llavors, internacionalment cada 17 de maig es commemora el Dia Mundial contra l’Homofòbia i la Transfòbia, com a mostra de rebuig a qualsevol tipus de discriminació per raó d’orientació sexual o identitat de gènere.

Atès que l’1 de desembre es el dia mundial de la lluita contra la sida, lluita que es dedica a donar a conèixer la situació actual i els avanços contra el VIH i la Sida i que sovint ha estat liderada per les entitats LGTB.

Atès que la commemoració d’aquestes dues dates, amb múltiples formats i maneres
s’esdevé una crida a tota la ciutadania i en els darrers anys el Govern de la Generalitat, així com nombrosos Ajuntaments de Catalunya pengen penons i banderes de l’Arc de Sant Martí, símbol del moviment pels drets LGBT, en espais visibles dels Ajuntaments i
Departaments responsables del desenvolupament de polítiques per al col•lectiu homosexual i transsexual.

Atès que diversos Ajuntaments catalans han aprovat mocions solidaritzant-se amb el col•lectiu LGTB amb l’objectiu d’assolir una societat més justa i lliure.

Atès que encara avui arreu del món existeixen una vuitantena de països que criminalitzen l’homosexualitat i condemnen les relacions sexuals entre persones del mateix sexe amb penes de presó; en vuit d’aquests fins i tot amb la pena de mort.

Atès que a l’estat espanyol, 35 anys després de la primera manifestació en favor de la no
discriminació per raó d’orientació sexual, la lluita d’homes i dones homosexuals i transsexuals ha donat els seus fruïts. En aquest mateix sentit, la llei d’identitat de gènere aprovada l’any 2007 avançava en la lluita contra les discriminacions que pateixen les persones transsexuals. Tanmateix, aquestes no han quedat eradicades totalment, ja que encara avui les dones i homes transsexuals es troben sotmeses a un procés de medicalització per aconseguir el reconeixement de la seva identitat de gènere.

Atès que un dels espais on persisteix amb més força aquesta discriminació és l’entorn educatiu. Si bé, progressivament es perceben discursos de major integració i respecte cap a la diversitat sexual, els estudis demostren que en els darrers anys les pràctiques i actituds discriminatòries han anat en augment; que aquestes es multipliquen com més petits són els municipis i que, molt sovint, resten invisibles per por al rebuig en el mateix entorn familiar de les víctimes. Així, aquests mateixos estudis conclouen que el 80% de joves han presenciat en una o altra ocasió situacions de discriminació (insults, amenaces, agressions, aïllament…) cap a persones LGTB.

Atès que cal treballar per a la igualtat real, tot i els avenços en la igualtat formal. Cal anar més enllà de les lleis i impulsar accions transversals des del sistema educatiu, els mitjans de comunicació, les administracions i la societat civil per seguir avançant cap a una societat inclusiva que accepti la diferència.

És per tot això, i en un intent de trobar les màximes complicitats per afavorir una societat catalana lliure, justa i solidària que proposem al Ple de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet l’adopció del següent acords:
PRIMER.- Declarar el municipi de Sant Vicenç de Castellet respectuós amb la diversitat sexual i amb la realitat de lesbianes, gais, transsexuals i bisexuals i contrària a la discriminació de les persones per raó de la seva orientació i/o identitat sexual.

SEGON.- Donar suport a la “Proposició de Llei de drets de les persones gais, lesbianes i transsexuals i per l’eradicació de l’homofòbia, les lesbofòbia i la Transfòbia” presentada al Parlament de Catalunya i aprovada pel Consell Nacional LGTB.

TERCER.- Fer onejar la bandera de l’arc de Sant Martí a l’Ajuntament els dies 17 de maig, Dia Internacional contra l’Homofòbia i la Transfòbia i el 28 de juny, Dia Internacional de l’Orgull LGTB, així com posar el llaç vermell el dia 1 de desembre en commemoració del Dia Internacional de la Lluita contra la Sida.

QUART.- Instar a l’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet a dur a terme, a través de la a través de la regidoria qui l’equip de govern li encomani, un pla local contra l’homofòbia, la lesbofòbia, la bifòbia i la transfòbia al llarg de l’any 2014.

CINQUÈ.- Traslladar el conjunt dels acords al Departament de Benestar i Família de la
Generalitat de Catalunya, als grups polítics del Parlament de Catalunya i a les entitats que han impulsat la proposició de Llei de drets de les persones gais, lesbianes i transsexuals i per l’eradicació de l’homofòbia, les lesbofòbia i la Transfòbia.

SISÈ.- Ubicar en un espai visible de la pàgina web de l’Ajuntament de Sant Vicenç de
Castellet un enllaç al web elaborat per l’Observatori contra l’Homofòbia destinat a la
denúncia d’agressions de caire homòfobic i trànsfobic.

SETÈ.- Promocionar aquest servei a través dels mitjans de comunicació municipals, els centres educatius i els equipaments municipals.

VUITÈ.- Fer seguiment , a través de la regidoria qui l’equip de govern li encomani, de
l’estadística de les denúncies que arribin mitjançant aquest servei prestat per l’Observatori contra l’Homofòbia i mantenir contactes periòdics de valoració del servei amb l’Observatori contra l’Homofòbia.”
En primer lloc pren la paraula el senyor Joaquim Casajuana, portaveu del grup municipal de PSC, qui manifesta que votaran a favor i per això s’han volgut afegir a la moció.

Seguidament pren la paraula la senyora Delgado, del grup municipal d’ERC, qui manifesta que amb aquesta moció volen afegir-se a la lluita contra la discriminació per raó de l’orientació sexual per fer-ho també visible uns dies determinats, com ara ja es fa en altres ocasions lluint al balcó dels Ajuntaments o en altres espais llaços de colors. Tan de bo es pugui deixar de fer, perquè significaria que s’ha aconseguit la normalitat , però no és el cas ara per ara. Hi ha persones que pateixen violència, ja sigui física o psicològica, per raó de la seva opció sexual. El que s’ha de poder fer és que la gent escolli lliurament, educar també a les generacions futures, i preparar-nos per un món més solidari, més inclusiu, més plural i més obert.
En tercer lloc pren la paraula el senyor Marcelo Muñoz qui manifesta el seu recolzament sobre la moció i per això se suma i vota a favor.

I finalment intervé el portaveu del grup municipal de CIU manifestant el sentit del seu vot que també serà favorable.

Passat aquest punt a votació, és Aprovat per Unanimitat dels assistents A favor

Sr. Joan Torres i Pérez, Alcalde - CIU
 Sr. Daniel Mauriz i Vidal, 2n Tinent d'alcalde, regidor d'Hisenda i Coordinador econòmic de serveis Personals, portaveu del grup municipal CIU
 Sra. Silvia Vila i López, 3a Tinent d'alcalde i regidora de Cultura, Joventut i Comerç CIU
 Sr. Samuel Cabot i Santafé, Regidor de Promoció Econòmica, Noves Tecnologies, Medi
 Ambient i Contractació - CIU
 Sra. Carme Jiménez Fernández, Regidora de Recursos Humans, Administració, Participació Ciutadana, Salut i Dona – CIU
 Sr. Joaquim Casajuana i Riera, 1r Tinent d'alcalde, regidor de Via Pública, Serveis Públics Municipals, Premsa i Comunicació, Consum, Ensenyament i Gent Gran – Portaveu del Grup Municipal PSC - PM
 Sr. Jordi Bacardit i Gordo, 4t Tinent d'alcalde i regidor de Governació, Seguretat Ciutadana i Esports - PSC - PM
 Sra. Adriana Delgado i Herreros, portaveu del grup municipal - ERC AM
 Sra. Sandra Oliva i Cabezas - ERC - AM
 Sr. Marcelo Muñoz i Contreras, portaveu del grup municipal PP
 Sra. Gloria Torner i Miquel, PSC - PM
l'acta del ple de l'Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet del 24-9-14

7.2. – MOCIÓN PRESENTADA POR LOS GRUPOS MUNICIPALES DE ERC, PSC Y PP DE SOPORTE

LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS GAYS, LESBIANAS Y TRANSEXUALES Y POR
LA ERRADICACIÓN DE LA HOMOFOBIA, la lesbofobia, la bifobia y la transfobia

“Exposición de motivos
Dado que el 28 de junio se conmemora el día del orgullo, o día de la liberación de lesbianas, gays, bisexuales y transexuales (LGBT) a raíz del levantamiento de este col • lectivo pidiendo más justicia y libertad en un entorno altamente represivo en los años 60. Este levantamiento culminó en los hechos de Stonewall en la ciudad de Nueva York en 1969 donde hubo conflictos violentos entre homosexuales y la policía de Nueva York. Los hechos de Stonewall hanestat considerados un punto de inflexión para los modernos moviements pro derechos de los homosexuales en el mundo. En Cataluña se hizo la primera manifestación en junio de 1977, la primera de España fruto del incipiente movimiento nacido entre 1972 y 1975 y en un entorno de reivindicación de derechos y libertades.

Dado que el 17 de mayo se conmemora el día contra la homofobia y la transfobia raíz
la eliminación, en 1990, de la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales por parte de
la Organización Mundial de la Salud. Con todo, 22 años después la OMS sigue considerando la transexualidad como un trastorno mental. Desde entonces, internacionalmente cada 17 de mayo se conmemora el Día Mundial contra la Homofobia y la Transfobia, como muestra de rechazo a cualquier tipo de discriminación por razón de orientación sexual o identidad de género.

Dado que el 1 de diciembre es el día mundial de la lucha contra el sida, lucha que se dedica a dar a conocer la situación actual y los avances contra el VIH y el Sida y que a menudo ha sido liderada por las entidades LGTB.

Dado que la conmemoración de estas dos fechas, con múltiples formatos y maneras
ocurre un llamamiento a toda la ciudadanía y en los últimos años el Gobierno de la Generalidad, así como numerosos Ayuntamientos de Cataluña cuelgan pendones y banderas del Arco iris, símbolo del movimiento por los derechos LGBT, en espacios visibles de los Ayuntamientos y
Departamentos responsables del desarrollo de políticas para el col • lectivo homosexual y transexual.

Dado que varios Ayuntamientos catalanes han aprobado mociones solidarizándose con el col • lectivo LGTB con el objetivo de alcanzar una sociedad más justa y libre.

Dado que aún hoy en el mundo existen unos ochenta países que criminalizan la homosexualidad y condenan las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo con penas de prisión; en ocho de estos incluso con la pena de muerte.

Dado que en España, 35 años después de la primera manifestación en favor de la no
discriminación por razón de orientación sexual, la lucha de hombres y mujeres homosexuales y transexuales ha dado sus frutos. En este mismo sentido, la ley de identidad de género aprobada en 2007 avanzaba en la lucha contra las discriminaciones que sufren las personas transexuales. Sin embargo, estas no han quedado erradicadas totalmente, ya que aún hoy las mujeres y hombres transexuales se encuentran sometidas a un proceso de medicalización para conseguir el reconocimiento de su identidad de género.

Dado que uno de los espacios donde persiste con más fuerza esta discriminación es el entorno educativo. Si bien, progresivamente se perciben discursos de mayor integración y respeto hacia la diversidad sexual, los estudios demuestran que en los últimos años las prácticas y actitudes discriminatorias han ido en aumento; que éstas se multiplican cuanto más pequeños son los municipios y que, a menudo, permanecen invisibles por miedo al rechazo en el mismo entorno familiar de las víctimas. Así, estos mismos estudios concluyen que el 80% de jóvenes han presenciado en una u otra ocasión situaciones de discriminación (insultos, amenazas, agresiones, aislamiento …) hacia personas LGTB.

Dado que hay que trabajar para la igualdad real, a pesar de los avances en la igualdad formal. Hay que ir más allá de las leyes e impulsar acciones transversales desde el sistema educativo, los medios de comunicación, las administraciones y la sociedad civil para seguir avanzando hacia una sociedad inclusiva que acepte la diferencia.

Es por todo ello, y en un intento de encontrar las máximas complicidades para favorecer una sociedad catalana libre, justa y solidaria que proponemos al Pleno del Ayuntamiento de Sant Vicenç de Castellet la adopción del siguiente acuerdos:
PRIMERO.- Declarar el municipio de San Vicente de Castellet respetuoso con la diversidad sexual y con la realidad de lesbianas, gays, transexuales y bisexuales y contraria a la discriminación de las personas por razón de su orientación y / o identidad sexual.

SEGUNDO.- Dar soporte a la “Proposición de Ley de derechos de las personas gays, lesbianas y transexuales y por la erradicación de la homofobia, las lesbofobia y la Transfobia” presentada en el Parlamento de Cataluña y aprobada por el Consejo Nacional LGTB.

TERCERO.- Hacer ondear la bandera del arco iris en el Ayuntamiento los días 17 de mayo, Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia y el 28 de junio, Día Internacional del Orgullo LGTB, así como poner el lazo rojo el día 1 de diciembre en conmemoración del Día Internacional de la Lucha contra el Sida.

CUARTO.- Instar al Ayuntamiento de Sant Vicenç de Castellet a llevar a cabo, a través de la a través de la concejalía que el equipo de gobierno le encomiende, un plan local contra la homofobia, la lesbofobia, la bifobia y la transfobia a lo largo del 2014.

QUINTO.- Trasladar el conjunto de los acuerdos al Departamento de Bienestar y Familia de la
Generalidad de Cataluña, a los grupos políticos del Parlamento de Cataluña ya las entidades que han impulsado la proposición de Ley de derechos de las personas gays, lesbianas y transexuales y por la erradicación de la homofobia, las lesbofobia y la Transfobia.

SEXTO.- Ubicar en un espacio visible de la página web del Ayuntamiento de San Vicente de
Castellet un enlace a la web elaborado por el Observatorio contra la Homofobia destinado a la
denuncia de agresiones de tipo homofóbico y transfóbico.

SÉPTIMO.- Promocionar este servicio a través de los medios de comunicación municipales, los centros educativos y los equipamientos municipales.

OCTAVO.- Hacer seguimiento, a través de la concejalía que el equipo de gobierno le encomiende, de
la estadística de las denuncias que lleguen mediante este servicio prestado por el Observatorio contra la Homofobia y mantener contactos periódicos de valoración del servicio con el Observatorio contra la Homofobia. “
En primer lugar toma la palabra el señor Joaquín Casajuana, portavoz del grupo municipal de PSC, quien manifiesta que votarán a favor y por ello se han querido añadir a la moción.

Seguidamente toma la palabra la señora Delgado, del grupo municipal de ERC, quien manifiesta que con esta moción quieren sumarse a la lucha contra la discriminación por razón de la orientación sexual para hacerlo también visible unos días determinados, tales como ya se hace en otras ocasiones luciendo el balcón de los Ayuntamientos o en otros espacios lazos de colores. Ojalá se pueda dejar de hacer, porque significaría que se ha logrado la normalidad, pero no es el caso hoy por hoy. Hay personas que sufren violencia, ya sea física o psicológica, en razón de su opción sexual. Lo que se debe poder hacer es que la gente escoja entrega, educar también a las generaciones futuras, y prepararnos para un mundo más solidario, más inclusivo, más plural y más abierto.
En tercer lugar toma la palabra el señor Marcelo Muñoz quien manifiesta su apoyo sobre la moción y por esto se suma y vota a favor.

Y finalmente interviene el portavoz del grupo municipal de CiU manifestando el sentido de su voto que también será favorable.

Pasado este punto a votación, es Aprobado por Unanimidad de los asistentes A favor

Sr. Juan Torres y Pérez, Alcalde – CIU
Sr. Daniel Mauriz y Vidal, 2º Teniente de Alcalde, Concejal de Hacienda y Coordinador económico de servicios Personales, portavoz del grupo municipal CIU
Sra. Silvia Villa y López, 3ª Teniente de alcalde y concejala de Cultura, Juventud y Comercio CIU
Sr. Samuel Cabot y Santafé, Concejal de Promoción Económica, Nuevas Tecnologías, Medio
Ambiente y Contratación – CIU
Sra. Carmen Jiménez Fernández, Concejala de Recursos Humanos, Administración, Participación Ciudadana, Salud y Mujer – CIU
Sr. Joaquín Casajuana y Riera, 1º Teniente de Alcalde, Concejal de Vía Pública, Servicios Públicos Municipales, Prensa y Comunicación, Consumo, Educación y Mayores – Portavoz del Grupo Municipal PSC – PM
Sr. Jordi Bacardit y Gordo, 4º Teniente de alcalde y concejal de Gobernación, Seguridad Ciudadana y Deportes – PSC – PM
Sra. Adriana Delgado y Herreros, portavoz del grupo municipal – ERC AM
Sra. Sandra Oliva y Cabezas – ERC – AM
Sr. Marcelo Muñoz y Contreras, portavoz del grupo municipal PP
Sra. Gloria Torner y Miguel, PSC – PM

el acta del pleno del Ayuntamiento de San Vicente de Castellet del 24-9-14

ple de l’Ajuntament Cambrils

català-Castellano
ALS DRETS DE LES PERSONES GAIS, LESBIANES I TRANSSEXUALS I PER L’ERADICACIÓ DE L’HOMOFÒBIA, LA LESBOFÒBIA, LA BIFÒBIA I LA TRANSFÒBIA

18. – CONTROL DE L’ACCIÓ DE GOVERN, PRECS I PREGUNTES I MOCIONS0 cambrils

MOCIÓ CONTRA L’HOMOFÒBIA, LA LESBOFÒBIA, LA BIFÒBIA i LA TRANSFÒBIA

El Sr. Klein explica que a la Moció inicialment presentada per NMC s’ha consensuat
amb tots els grups polítics municipals i s’ha canviat l’enunciat de la mateixa i algun
altre detall als punts tercer i quart.

El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, aprova la moció que diu:
“El Grups Municipals NOU MOVIMENT CIUTADA PER CAMBRILS (NMC), PSC, CIU, PLIC I PP i el regidor no adscrit, Sr. Daniel Pallejà presenten al PLE DE L’AJUNTAMENT DE CAMBRILS la següent MOCIÓ:

“Atès que el 28 de juny es commemora el dia de l’orgull, o dia de l’alliberament de lesbianes, gais, bisexuals i transsexuals (LGBT) arran de l’aixecament d’aquest col•lectiu demanant més justícia i llibertat en un entorn altament repressiu als anys 60. Aquest aixecament va culminar en els fets de Stonewall a la ciutat de Nova York l’any 1969 on hi va haver conflictes violents entre homosexuals i la policia de Nova York. Els fets de Stonewall han estat considerats un punt d’inflexió per als moderns moviments pro drets dels homosexuals arreu del món. A Catalunya es va fer la primera manifestació el juny de l’any 1977, la primera de l’estat espanyol fruit de l’incipient moviment nascut entre el 1972 i el 1975 i en un entorn de reivindicació de drets i llibertats.

Atès que el 17 de maig es commemora el dia contra l’homofòbia i la transfòbia arran de l’eliminació, l’any 1990, de l’homosexualitat de la llista de malalties mentals per part de l’Organització Mundial de la Salut. Amb tot, 22 anys després l’OMS segueix considerant la transsexualitat com un trastorn mental. Des de llavors, internacionalment cada 17 de maig es commemora el Dia Mundial contra l’Homofòbia i la Transfòbia, com a mostra de rebuig a qualsevol tipus de discriminació per raó d’orientació sexual o identitat de gènere.

Atès que l’1 de desembre és el dia mundial de la lluita contra la sida, lluita que es dedica a donar a conèixer la situació actual i els avanços contra el VIH i la Sida i que sovint ha estat liderada per les entitats LGTB.

Atès que la commemoració d’aquestes dues dates, amb múltiples formats i maneres s’esdevé una crida a tota la ciutadania i en els darrers anys el Govern de la Generalitat, així com nombrosos Ajuntaments de Catalunya pengen penons i banderes de l’Arc de Sant Martí, símbol del moviment pels drets LGBT, en espais visibles dels Ajuntaments i Departaments responsables del desenvolupament de polítiques per al col•lectiu homosexual i transsexual.

Atès que diversos Ajuntaments catalans han aprovat mocions solidaritzant-se amb el col•lectiu LGTB amb l’objectiu d’assolir una societat més justa i lliure.

Atès que encara avui arreu del món existeixen una vuitantena de països que criminalitzen l’homosexualitat i condemnen les relacions sexuals entre persones del mateix sexe amb penes de presó; en vuit d’aquests fins i tot amb la pena de mort.

Atès que a l’estat espanyol, 35 anys després de la primera manifestació en favor de la no discriminació per raó d’orientació sexual, la lluita d’homes i dones homosexuals i transsexuals ha donat els seus fruits. En aquest mateix sentit, la llei d’identitat de gènere aprovada l’any 2007 avançava en la lluita contra les discriminacions que pateixen les persones transsexuals. Tanmateix, aquestes no han quedat eradicades totalment, ja que encara avui les dones i homes transsexuals es troben sotmeses a un procés de medicalització per aconseguir el reconeixement de la seva identitat de gènere.

Atès que un dels espais on persisteix amb més força aquesta discriminació és l’entorn educatiu. Si bé, progressivament es perceben discursos de major integració i respecte cap a la diversitat sexual, els estudis demostren que en els darrers anys les pràctiques i actituds discriminatòries han anat en augment; que aquestes es multipliquen com més petits són els municipis i que, molt sovint, resten invisibles per por al rebuig en el mateix entorn familiar de les víctimes. Així, aquests mateixos estudis conclouen que el 80% de joves han presenciat en una o altra ocasió situacions de discriminació (insults, amenaces, agressions, aïllament…) cap a persones LGTB.

Atès que cal treballar per a la igualtat real, tot i els avenços en la igualtat formal. Cal anar més enllà de les lleis i impulsar accions transversals des del sistema educatiu, els mitjans de comunicació, les administracions i la societat civil per seguir avançant cap a una societat inclusiva que accepti la diferència.
Per tot això, i en un intent de trobar les màximes complicitats per afavorir una societat catalana lliure, justa i solidari, s’acorda:

PRIMER.- Declarar la ciutat de Cambrils respectuosa amb la diversitat sexual i amb la
realitat de lesbianes, gais, transsexuals i bisexuals i contrària a la discriminació de les persones per raó de la seva orientació i/o identitat sexual.

SEGON.- Donar suport a la “Proposició de Llei de drets de les persones gais, lesbianes i transsexuals i per l’eradicació de l’homofòbia, la lesbofòbia i la transfòbia” presentada al Parlament de Catalunya i aprovada pel Consell Nacional LGTB.

TERCER.- Fer onejar la bandera de l’arc de Sant Martí en un lloc visible i simbòlic de la ciutat els dies 17 de maig, Dia Internacional contra l’Homofòbia i la Transfòbia i el 28 de juny, Dia Internacional de l’Orgull LGTB, així com posar el llaç vermell el dia 1 de
desembre en commemoració del Dia Internacional de la Lluita contra la Sida.

QUART.- Instar a l’Ajuntament de Cambrils a dur a terme, a través de la regidoria qui
l’equip de govern li encomani, un pla local contra l’homofòbia, la lesbofòbia, la bifòbia i la transfòbia.

CINQUÈ.- Traslladar el conjunt dels acords al Departament de Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya, als grups polítics del Parlament de Catalunya i a les entitats que han impulsat la proposició de Llei de drets de les persones gais, lesbianes i transsexuals i per l’eradicació de l’homofòbia, la lesbofòbia i la transfòbia.

SISÈ.- Ubicar en un espai visible de la pàgina web de l’Ajuntament de Cambrils un enllaç a la web elaborat per l’Observatori contra l’Homofòbia destinat a la denúncia d’agressions de caire homofòbic i transfòbic.
SETÈ.- Promocionar aquest servei a través dels mitjans de comunicació municipals, els centres educatius i els equipaments municipals.

VUITÈ.- Fer seguiment, a través de la regidoria qui l’equip de govern li encomani, de
l’estadística de les denúncies que arribin mitjançant aquest servei prestat per l’Observatori contra l’Homofòbia i mantenir contactes periòdics de valoració del servei amb l’Observatori contra l’Homofòbia.

Acta Ple ordinari 25.03.14

18. – CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO, RUEGOS Y PREGUNTAS Y MOCIONES

MOCIÓN CONTRA LA HOMOFOBIA, la lesbofobia, la bifobia y la transfobia

El Sr. Klein explica que en la Moción inicialmente presentada por NMC ha consensuado
con todos los grupos políticos municipales y se ha cambiado el enunciado de la misma y algún
Otro detalle a los puntos tercero y cuarto.

El Pleno del Ayuntamiento, por unanimidad, aprueba la moción que dice:
“El Grupos Municipales NUEVO MOVIMIENTO CIUDADANO POR CAMBRILS (NMC), PSC, CiU, PLIC Y PP y el concejal no adscrito, Sr. Daniel Pallejà presentan al PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE CAMBRILS la siguiente MOCIÓN:

“Dado que el 28 de junio se conmemora el día del orgullo, o día de la liberación de lesbianas, gays, bisexuales y transexuales (LGBT) a raíz del levantamiento de este col • lectivo pidiendo más justicia y libertad en un entorno altamente represivo en los años 60. Este levantamiento culminó en los hechos de Stonewall en la ciudad de Nueva York en 1969 donde hubo conflictos violentos entre homosexuales y la policía de Nueva York. Los hechos de Stonewall han sido considerados un punto de inflexión para los modernos movimientos pro derechos de los homosexuales en el mundo. En Cataluña se hizo la primera manifestación en junio de 1977, la primera de España fruto del incipiente movimiento nacido entre 1972 y 1975 y en un entorno de reivindicación de derechos y libertades.

Dado que el 17 de mayo se conmemora el día contra la homofobia y la transfobia a raíz de la eliminación, en 1990, de la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales por parte de la Organización Mundial de la Salud. Con todo, 22 años después la OMS sigue considerando la transexualidad como un trastorno mental. Desde entonces, internacionalmente cada 17 de mayo se conmemora el Día Mundial contra la Homofobia y la Transfobia, como muestra de rechazo a cualquier tipo de discriminación por razón de orientación sexual o identidad de género.

Dado que el 1 de diciembre es el día mundial de la lucha contra el sida, lucha que se dedica a dar a conocer la situación actual y los avances contra el VIH y el Sida y que a menudo ha sido liderada por las entidades LGTB.

Dado que la conmemoración de estas dos fechas, con múltiples formatos y modos ocurre un llamamiento a toda la ciudadanía y en los últimos años el Gobierno de la Generalidad, así como numerosos Ayuntamientos de Cataluña cuelgan pendones y banderas del arco iris, símbolo del movimiento por los derechos LGBT, en espacios visibles de los Ayuntamientos y Departamentos responsables del desarrollo de políticas para el col • lectivo homosexual y transexual.

Dado que varios Ayuntamientos catalanes han aprobado mociones solidarizándose con el col • lectivo LGTB con el objetivo de alcanzar una sociedad más justa y libre.

Dado que aún hoy en el mundo existen unos ochenta países que criminalizan la homosexualidad y condenan las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo con penas de prisión; en ocho de estos incluso con la pena de muerte.

Dado que en España, 35 años después de la primera manifestación en favor de la no discriminación por razón de orientación sexual, la lucha de hombres y mujeres homosexuales y transexuales ha dado sus frutos. En este mismo sentido, la ley de identidad de género aprobada en 2007 avanzaba en la lucha contra las discriminaciones que sufren las personas transexuales. Sin embargo, estas no han quedado erradicadas totalmente, ya que aún hoy las mujeres y hombres transexuales se encuentran sometidas a un proceso de medicalización para conseguir el reconocimiento de su identidad de género.

Dado que uno de los espacios donde persiste con más fuerza esta discriminación es el entorno educativo. Si bien, progresivamente se perciben discursos de mayor integración y respeto hacia la diversidad sexual, los estudios demuestran que en los últimos años las prácticas y actitudes discriminatorias han ido en aumento; que éstas se multiplican cuanto más pequeños son los municipios y que, a menudo, permanecen invisibles por miedo al rechazo en el mismo entorno familiar de las víctimas. Así, estos mismos estudios concluyen que el 80% de jóvenes han presenciado en una u otra ocasión situaciones de discriminación (insultos, amenazas, agresiones, aislamiento …) hacia personas LGTB.

Dado que hay que trabajar para la igualdad real, a pesar de los avances en la igualdad formal. Hay que ir más allá de las leyes e impulsar acciones transversales desde el sistema educativo, los medios de comunicación, las administraciones y la sociedad civil para seguir avanzando hacia una sociedad inclusiva que acepte la diferencia.
Por todo ello, y en un intento de encontrar las máximas complicidades para favorecer una sociedad catalana libre, justa y solidaria, se acuerda:

PRIMERO.- Declarar la ciudad de Cambrils respetuosa con la diversidad sexual y con la
realidad de lesbianas, gays, transexuales y bisexuales y contraria a la discriminación de las personas por razón de su orientación y / o identidad sexual.

SEGUNDO.- Dar soporte a la “Proposición de Ley de derechos de las personas gays, lesbianas y transexuales y por la erradicación de la homofobia, la lesbofobia y la transfobia” presentada en el Parlamento de Cataluña y aprobada por el Consejo Nacional LGTB.

TERCERO.- Hacer ondear la bandera del arco iris en un lugar visible y simbólico de la ciudad los días 17 de mayo, Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia y el 28 de junio, Día Internacional del Orgullo LGTB, así como poner el lazo rojo el día 1 de
diciembre en conmemoración del Día Internacional de la Lucha contra el Sida.

CUARTO.- Instar al Ayuntamiento de Cambrils a llevar a cabo, a través de la concejalía quien
el equipo de gobierno le encomiende, un plan local contra la homofobia, la lesbofobia, la bifobia y la transfobia.

QUINTO.- Trasladar el conjunto de los acuerdos al Departamento de Bienestar y Familia de la Generalitat de Cataluña, a los grupos políticos del Parlamento de Cataluña ya las entidades que han impulsado la proposición de Ley de derechos de las personas gays, lesbianas y transexuales y por erradicación de la homofobia, la lesbofobia y la transfobia.

SEXTO.- Ubicar en un espacio visible de la página web del Ayuntamiento de Cambrils un enlace en la web elaborado por el Observatorio contra la Homofobia destinado a la denuncia de agresiones de tipo homofóbico y transfóbico.
SÉPTIMO.- Promocionar este servicio a través de los medios de comunicación municipales, los centros educativos y los equipamientos municipales.

OCTAVO.- Hacer seguimiento, a través de la concejalía que el equipo de gobierno le encomiende, de
la estadística de las denuncias que lleguen mediante este servicio prestado por el Observatorio contra la Homofobia y mantener contactos periódicos de valoración del servicio con el Observatorio contra la Homofobia.

Acta Pleno ordinario 25/03/14

 

 

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

Conectando a %s