MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-E DE L’AJUNTAMENT DE SANT VICENÇ DE CASTELLET PER A L’IMPLEMENTACIÓ DE MESURES D’ERRADICCACIÓ DE L’ASSETJAMENT ESCOLAR, L’HOMOFÒBISA I LA TRANSFÒBIA ALS CENTRES EDUCATIUS I ESPAIS EDUCATIUS.

DSC00700

MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-E DE L’AJUNTAMENT DE SANT VICENÇ DE CASTELLET PER A L’IMPLEMENTACIÓ DE MESURES D’ERRADICCACIÓ DE L’ASSETJAMENT ESCOLAR, L’HOMOFÒBISA I LA TRANSFÒBIA ALS CENTRES EDUCATIUS I ESPAIS EDUCATIUS.

Arrel de l’aprovació al Parlament de Catalunya de la llei 14/2010 de drets i oportunitats de la infància i l’adolescència i l’aprovació al Parlament de Catalunya de la llei 11/2014 per garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, trangènere e intersexuals i per a eradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòfia.

Atès que la llei 11/2014 en els seus articles 5, 6, 10 i 11 atorga la tasca a les administracions públiques de Catalunya a fer efectiu el contingut i coneixença de la mateixa.

Atès que ambdues lleis manquen de disposicions reglamentàries desenvolupades per a fer efectives les lleis i evitar així els casos d’assetjament escolar a menors trans i joves amb identitats i expressions sexuals i de gènere diverses.

Atès que aquestes situacions s’han produït històricament i es van produint i que, de forma extrema, es va posar de manifest quan l’ Alan, el jove de 17 anys, es va treure la vida el passat dia 24 de desembre.

Es proposa a aquest Ple l’adopció dels següents

ACORDS:

1- Instar a la Generalitat de Catalunya a que desenvolupi els reglaments pertinents per aplicar les lleis 14/2010 i 11/2014, aprovades al Parlament de Catalunya, i que destini els recursos suficients perquè puguin desenvolupar-se de manera efectiva.

2- Articular accions transversals de les regidories d’atenció a les persones amb coordinació amb el Consell Escolar Municipals i amb la subcomissió de Sant Vicenç de Castellet del Pla Educatiu d’Entorn del Bages Sud, destinades a posar a disposició dels diferents professionals, recursos i formació respecte a la implementació d’aquestes lleis.

3- Proposar a les regidories, consell Escolar  Municipals i subcomissió de Sant Vicenç de Castellet del Pla Educatiu d’Entorn del Bages Sud la implementació d’accions concretes i continuades en el temps, en els centres educatius i espais de participació-relació juvenil, de prevenció i la eradicació de la discriminació i assetjament per raó d’orientació sexual d’infants i joves.

4- Participar de les accions que el consell comarcal del Bages, la Diputació de Barcelona i la Generalitat de Catalunya implementin en aquest camp.

febrer de 2016

http://icvsvc.blogspot.com.es/2016/03/mocio-presentada-pel-grup-municipal.html

Sant Vicenç de Castellet, 24 de febrer de 2016

DSC00698MOCIÓ A SANT VICENÇ DE CASTELLET ALS DRETS DE LES PERSONES GAIS, LESBIANES I TRANSSEXUALS I PER L’ERADICACIÓ DE L’HOMOFÒBIA LA LESBOFÒBIA LA BIFÒBIA I LA TRANSFÒBIA
ple de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet
acta del ple del Ajuntament de San Vicenç de Castellet del 24-9-14

7.2. – MOCIÓ PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS D’ERC, PSC I PP DE SUPORT
ALS DRETS DE LES PERSONES GAIS, LESBIANES I TRANSSEXUALS I PER
L’ERADICACIÓ DE L’HOMOFÒBIA, LA LESBOFÒBIA, LA BIFÒBIA I LA TRANSFÒBIA
“EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Atès que el 28 de juny es commemora el dia de l’orgull, o dia de l’alliberament de lesbianes, gais, bisexuals i transsexuals (LGBT) arran de l’aixecament d’aquest col•lectiu demanant més justícia i llibertat en un entorn altament repressiu als anys 60. Aquest aixecament va culminar en els fets de Stonewall a la ciutat de Nova York l’any 1969 on hi va haver conflictes violents entre homosexuals i la policia de Nova York. Els fets de Stonewall hanestat considerats un punt d’inflexió per als moderns moviements pro drets dels homosexuals arreu del món. A Catalunya es va fer la primera manifestació el juny de l’any 1977, la primera de l’estat espanyol fruit de l’incipient moviment nascut entre el 1972 i el 1975 i en un entorn de reivindicació de drets i llibertats.
Atès que el 17 de maig es commemora el dia contra l’homofòbia i la transfòbia arran de
l’eliminació, l’any 1990, de l’homosexualitat de la llista de malalties mentals per part de
l’Organització Mundial de la Salut. Amb tot, 22 anys després l’OMS segueix considerant la transsexualitat com un trastorn mental. Des de llavors, internacionalment cada 17 de maig es commemora el Dia Mundial contra l’Homofòbia i la Transfòbia, com a mostra de rebuig a qualsevol tipus de discriminació per raó d’orientació sexual o identitat de gènere.
Atès que l’1 de desembre es el dia mundial de la lluita contra la sida, lluita que es dedica a donar a conèixer la situació actual i els avanços contra el VIH i la Sida i que sovint ha estat liderada per les entitats LGTB.
Atès que la commemoració d’aquestes dues dates, amb múltiples formats i maneres
s’esdevé una crida a tota la ciutadania i en els darrers anys el Govern de la Generalitat, així com nombrosos Ajuntaments de Catalunya pengen penons i banderes de l’Arc de Sant Martí, símbol del moviment pels drets LGBT, en espais visibles dels Ajuntaments i
Departaments responsables del desenvolupament de polítiques per al col•lectiu homosexual i transsexual.
Atès que diversos Ajuntaments catalans han aprovat mocions solidaritzant-se amb el col•lectiu LGTB amb l’objectiu d’assolir una societat més justa i lliure.
Atès que encara avui arreu del món existeixen una vuitantena de països que criminalitzen l’homosexualitat i condemnen les relacions sexuals entre persones del mateix sexe amb penes de presó; en vuit d’aquests fins i tot amb la pena de mort.
Atès que a l’estat espanyol, 35 anys després de la primera manifestació en favor de la no
discriminació per raó d’orientació sexual, la lluita d’homes i dones homosexuals i transsexuals ha donat els seus fruïts. En aquest mateix sentit, la llei d’identitat de gènere aprovada l’any 2007 avançava en la lluita contra les discriminacions que pateixen les persones transsexuals. Tanmateix, aquestes no han quedat eradicades totalment, ja que encara avui les dones i homes transsexuals es troben sotmeses a un procés de medicalització per aconseguir el reconeixement de la seva identitat de gènere.
Atès que un dels espais on persisteix amb més força aquesta discriminació és l’entorn educatiu. Si bé, progressivament es perceben discursos de major integració i respecte cap a la diversitat sexual, els estudis demostren que en els darrers anys les pràctiques i actituds discriminatòries han anat en augment; que aquestes es multipliquen com més petits són els municipis i que, molt sovint, resten invisibles per por al rebuig en el mateix entorn familiar de les víctimes. Així, aquests mateixos estudis conclouen que el 80% de joves han presenciat en una o altra ocasió situacions de discriminació (insults, amenaces, agressions, aïllament…) cap a persones LGTB.
Atès que cal treballar per a la igualtat real, tot i els avenços en la igualtat formal. Cal anar més enllà de les lleis i impulsar accions transversals des del sistema educatiu, els mitjans de comunicació, les administracions i la societat civil per seguir avançant cap a una societat inclusiva que accepti la diferència.
És per tot això, i en un intent de trobar les màximes complicitats per afavorir una societat catalana lliure, justa i solidària que proposem al Ple de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet l’adopció del següent acords:

PRIMER.- Declarar el municipi de Sant Vicenç de Castellet respectuós amb la diversitat sexual i amb la realitat de lesbianes, gais, transsexuals i bisexuals i contrària a la discriminació de les persones per raó de la seva orientació i/o identitat sexual.
SEGON.- Donar suport a la “Proposició de Llei de drets de les persones gais, lesbianes i transsexuals i per l’eradicació de l’homofòbia, les lesbofòbia i la Transfòbia” presentada al Parlament de Catalunya i aprovada pel Consell Nacional LGTB.
TERCER.- Fer onejar la bandera de l’arc de Sant Martí a l’Ajuntament els dies 17 de maig, Dia Internacional contra l’Homofòbia i la Transfòbia i el 28 de juny, Dia Internacional de l’Orgull LGTB, així com posar el llaç vermell el dia 1 de desembre en commemoració del Dia Internacional de la Lluita contra la Sida.
QUART.- Instar a l’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet a dur a terme, a través de la a través de la regidoria qui l’equip de govern li encomani, un pla local contra l’homofòbia, la lesbofòbia, la bifòbia i la transfòbia al llarg de l’any 2014.
CINQUÈ.- Traslladar el conjunt dels acords al Departament de Benestar i Família de la
Generalitat de Catalunya, als grups polítics del Parlament de Catalunya i a les entitats que han impulsat la proposició de Llei de drets de les persones gais, lesbianes i transsexuals i per l’eradicació de l’homofòbia, les lesbofòbia i la Transfòbia.
SISÈ.- Ubicar en un espai visible de la pàgina web de l’Ajuntament de Sant Vicenç de
Castellet un enllaç al web elaborat per l’Observatori contra l’Homofòbia destinat a la
denúncia d’agressions de caire homòfobic i trànsfobic.
SETÈ.- Promocionar aquest servei a través dels mitjans de comunicació municipals, els centres educatius i els equipaments municipals.
VUITÈ.- Fer seguiment , a través de la regidoria qui l’equip de govern li encomani, de
l’estadística de les denúncies que arribin mitjançant aquest servei prestat per l’Observatori contra l’Homofòbia i mantenir contactes periòdics de valoració del servei amb l’Observatori contra l’Homofòbia.”

En primer lloc pren la paraula el senyor Joaquim Casajuana, portaveu del grup municipal de PSC, qui manifesta que votaran a favor i per això s’han volgut afegir a la moció.
Seguidament pren la paraula la senyora Delgado, del grup municipal d’ERC, qui manifesta que amb aquesta moció volen afegir-se a la lluita contra la discriminació per raó de l’orientació sexual per fer-ho també visible uns dies determinats, com ara ja es fa en altres ocasions lluint al balcó dels Ajuntaments o en altres espais llaços de colors. Tan de bo es pugui deixar de fer, perquè significaria que s’ha aconseguit la normalitat , però no és el cas ara per ara. Hi ha persones que pateixen violència, ja sigui física o psicològica, per raó de la seva opció sexual. El que s’ha de poder fer és que la gent escolli lliurament, educar també a les generacions futures, i preparar-nos per un món més solidari, més inclusiu, més plural i més obert.
En tercer lloc pren la paraula el senyor Marcelo Muñoz qui manifesta el seu recolzament sobre la moció i per això se suma i vota a favor.
I finalment intervé el portaveu del grup municipal de CIU manifestant el sentit del seu vot que també serà favorable.
Passat aquest punt a votació, és Aprovat per Unanimitat dels assistents

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

Conectando a %s