Empoderament trans

Empoderament trans

La patologització de les identitats trans per part de la medicina i la influència del discurs “biomedico” ha distorsionat la realitat de la transsexualitat; patologitzant el que és una expressió de la immensa diversitat de l’ésser humà i de la pròpia naturalesa, influint de manera determinant en la classe medica, els polítics, mitjans de comunicació i en la societat; instal·lant prejudicis i tòpics que han perpetuat i perpetuen a les persones transsexuals en inferioritat de condicions, sent la “excusa” que ha justificat la vulneracion dels drets humans fonamentals, constitucionals i autonòmics, a la igualtat, la dignitat, intimitat, l’honor, a la pròpia imatge i al lliure desenvolupament de la personalitat. Conceptes com “discordança”, “transtorn”, “disfòria”, “incongruència”, “dissonància” … .. que es tradueixen en tòpics socials que es difonen en els discursos i en el llenguatge utilitzat pels mitjans de comunicació contribueixen a la reproducció i interiozación d’aquests conceptes per part de les mateixes persones trans, que fan servir com a “mantes”: persones que viuen en cossos equivocats “,” dona que va néixer home o viceversa “,” home que viu en cos de dona o viceversa “,” FTM “,” MTF “, etc. Tot això amb la finalitat de negar les expressions trans com a part de la “diversitat humana”. Això ha suposat instal·lar en la consciència social i col·lectiva un discurs castrador i cisexista.

De la transsexualitat i de les persones transsexuals han parlat i teoritzat psicòlegs, sexòlegs, endocrins, acadèmics, persones cisexuales que ens han imposat la seva visió sobre la transsexualitat i un discurs des d’una perspetiva cisexista. Això ens ha situat a les persones transsexuals en constants desavantatge, ja que en general ens hem vist forçades a dependre de la limitada termilogia cisexual-xentista, en tractar de donar-li sentit a les nostres pròpies vides.

En els últims anys l’activisme trans ha canviat el paradigma introduint en el llenguatge nous conceptes i terminologias per tal de lluitar contra el cisexismo, la transfòbia i per la despatologització de les identitats trans.

La situació i problemàtica de les persones trans així com les seves reivindicacions i necessitats reals, romanen invesibles per a la societat, contribuint al fet que les persones transsexuals no estiguin en disposició d’una igualtat real d’oportunitats respecte a la resta de la ciutadania ja que la seva invesibilidad nega la seva existència. No només els / les joves trans necessiten que es faci visible la realitat del col·lectiu al qual pertanyen si no a la resta de la joventut, això favocera l’eliminació de estereotips i de la transfòbia. És fonamental, en el cas dels / les joves trans que manegen un llenguatge correcte, que estiguin informats, sobretot quins són els seus drets per afavorir la seva integració i la seva participació. I d’altra banda la joventut en general ha de conèixer de primera mà, la realitat dels / les transsexuals possibilitant el acercaminento amb joves trans.

La paraula com vehicolo de comunicació pot ser una eina per lluitar contra la discriminació o bé per perpetuar-la. D’ahi la importància que els conceptes i el llenguatge per parlar de la transsexualitat i les persones trans, sigui correcte, obert a introduir canvis que ens permetin a les persones trans, sortir de la cosificació que el discurs biomedico i una societat sexista, heteropatriarcal i cisexista ens ha ancorat, presentant-com a éssers inferiors i per tant mancat dels mateixos drets.

No només són necessàries lleis que reconoscan i garanteixin els nostres drets com la llei 11/2014 del 10 d’octubre per garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transsexuals i intersexuals per radicar l’homofòbia, bisfobia i la transfòbia per a la no discriminació per motius d’identitat de gènere i reconeixement dels drets de les persones transsexuals a Catalunya a més cal que lluitem des del llenguatge contra el cisexismo, el binarisme de gènere i corporal com a mitjà d’empoderament. No podem canviar la mentalitat social si seguim reproduint termes que neguen la nostra identitat com a part de la divesidad humana.
A la medidad en què les mateixes persones utilitzem un lenjuaje correcte, avançarem en igualtat de tracte i educarem a la societat.

“Un col·lectiu que parla en primera persona i des d’un llenguatge correcte és un col·lectiu fort i empoderat”

CONCEPTES PROPIS TRANS

Transsexualitat: una expressio mes de la immensa diversitat humana i de pa pròpia naturalesa.

Transsexual: persona la identitat sexual, de gènere i / o expressió de gènere no correspon amb les normes i expectatives socials tradicionalment associades amb el sexe i el gènere assignat en néixer.

Identitat sexual: sexe psicològic subconscient einnato, immutable i sentit com a propi per cada persona que el defineix com a home o dona. Es comença a prendre consciència de la mateixa en els primers anys de la vida i és estable als set anys aproximadament.

Sexe subconciente: forma subconscient i intrínseca d’entendre a si mateix que tussis les persones experimentanen relació al sentiment de “habitar” el seu propi cos sexuat. Gènere o sexe a què en un nivell subconscient i profund sentim que pertanyem.

Identitat de gènere: rol social que adoptem com manifestació o expressió corresponent al sexe, canvi segons el moment històric i la situació geogràfica pel que és una construcció social i cultural.

Orientació sexual: és l’atracció eròtica cap a les persones (les preferències es consoliden en l’adolescència.

 • heterosexual: els atrauen persones de diferent identitat sexual.
 • Homosexual: els atrauen persones de la mateixa identitat sexual
 • Bisexual: els atrauen persones de totes dues identidadesa sexuals

CISEXUAL: Sinònim per no-transsexual. Persona la identitat sexual coincideix amb el sexe i gènere assignat en néixer. Es reere a totes les persones que no són transsexuals, amb independència de l’orientació sexual. Ve del prejo grec “cis” que signica del mateix costat.

CISEXISMO: Creença que els gèneres de les persones transsexuals són menys legítims que, i meres imitacions de, els gèneres de les persones cisexuales. Des del “privilegi” de situar-se dins de la “norma socialment establerta”, imposen la seva identitat sexe genèrica com autèntica i natural, qüestionant la identitat sexual i els cossos de les persones trans. És la ideologia que sustenta la transfòbia.

DICTADURA GENITAL: Consisteix en una generització binària dels òrgans sexuals, que mai són femenins ni masculins fins que no es té consciència de la identitat sexual, per tant és un error clasicarlos com a tal a priori. La vulva d’un home trans és masculina, des que és d’un home; el penis d’una dona trans és femení, des que és d’una dona.

CIRURGIA DE RECONSTRUCCIÓ GENITAL: Desafortunadament s’utilitzen termes com, cirurgia de “reassignació” o “canvi de sexe”. En utilitzar aquests termes, es indueix a pensar que la cirurgia “reassigna” “o canvia” el sexe a la persona, o que l’recticación registral depèn d’ella. Atès que l’objecte de la cirurgia és acomodar les característiques físiques al sexe psicològic, el / la especialista reconstrueix el construït pel desenvolupament biològic, per acomodar-lo a les característiques corresponents. Tant si es tracta d’una masculinització o feminització del pit, d’una feminització facial, o d’una reconstrucció genital, aquestes cirurgies són realitzades per especialistes en cirurgia plàstica i reconstructiva, de manera que el terme Cirurgies de reconstrucció, seria el més adequat.

GINECOMÀSTIA I MASTECTOMIA: Etimològicament, aquestes dues paraules provenen del grec: mastectomia (extirpació de les mames), ginecomàstia (extirpació de les mames amb qualitat femenina). La utilització de mastectomia per referir-se a la masculinització del pit en homes transsexuals, comporta i té una connotació discriminatòria, ja que omet el sexe sentit, conrmando errònia i mèdicament la condició de dona. Aquest terme s’usa en dones cis que per malaltia han de extirpar-li les glàndules, però no correspondria en cap cas als homes transsexuals. En canvi, la ginecomàstia se li realitza als homes cis per un augment de mames a causa d’un excés d’hormona femenina, de la mateixa manera que els homes transsexuals.

TRANSFÒBIA: És la por irracional, l’aversió, o la discriminació en contra de les persones la identitat sexual i de gènere, aparença, o comportaments, es desvien de les normes socials.

TRANSGÈNERE: Poden ser persones lesbianes, gais, bisexuals, transsexuals i heterosexuals, que es identican fora de l’binari home / dona (mentre que la majoria de les persones transsexuals en general es identican ja sigui com a homes o com a dones) així com la d’aquells la expressió de gènere i aparença no s’ajusten al binari (mentre que les persones transsexuals en general solen citar la discrepància entre el seu sexe subconscient i el seu sexe físic com el principal obstacle en les seves vides.)

TRANS-EXCLUSIÓ: És potser l’acte de discriminació més directe en contra de les persones transsexuals. Dit de manera simple, la trans-exclusió es produeix quan les persones cisexuales exclouen les persones transsexuals de qualsevol espai, organització o esdeveniment destinat al veritable gènere de la persona transsexual.

ESBORRAT TRANS: És l’acte de invisibilitzar les persones trans en el llenguatge escrit o audiovisual. Té relació amb: canviar el nom fets històrics sense tenir en compte a les persones trans, la tutela per part de lesbianes, gais i bisexuals cis i nomenar els actes d’agressió i discriminació de les persones trans com “homofòbia”

Glossari bàsic de termes LGTBIQ

Armari (sortir de l’) Revelar, una persona del col·lectiu LGTBI, la seva orientació sexual o la seva identitat de gènere.

assetjament per orientació sexual o identitat de gènere.La situació d’assetjament a la feina per raó d’orientació sexual i/o identitat i/o expressió de gènere, implica una certa reiteració d’actituds o comportaments que atempten contra la dignitat de les persones LGTBI, o que intenten generar un entorn intimidador, hostil, degradant, humiliant o ofensiu. L’objectiu de l’assetjament és sotmetre emocionalment i psicològicament la persona assetjada per dificultar-li l’accés a la feina, anul·lar-li les seves capacitats,  obstaculitzar la  seva  promoció professional o amenaçar la seva continuïtat al lloc de treball. L’assetjament pot ser vertical ascendent, quan una persona de nivell jeràrquic superior és atacada per una o diverses persones subordinades; vertical descendent, quan una persona de nivell jeràrquic inferior és atacada per una o diverses persones que ocupen posicions superiors en la jerarquia de l’empresa; o horitzontal, quan una persona és assetjada per altres companys o companyes de feina que ocupen el seu mateix nivell jeràrquic.

Binarisme es Construcció social que categoritza de manera dicotòmica les activitats, els comportaments, les emocions i l’anatomia de les persones en dos gèneres: masculí i femení

discriminació directa es que implica el tractament desfavorable a una persona per la seva orientació sexual i/o identitat de gènere.

discriminació indirecta es la que pot tenir lloc quan s’estableix una normativa, clàusula o decisió aparentment neutra, les conseqüències de la qual situen les persones LGTBI en una posició de desavantatge respecte a la resta.

Estereotip es Conjunt d’idees que un grup o una societat obté a partir de les normes o dels patrons culturals prèviament establerts.

Estigma es en sociologia, l’estigma és una condició, atribut, tret o comportament que fa que el seu portador sigui inclòs en un marc social contra.

famílies diverses es La família és una unitat social formada per un grup d’individus lligats entre ells per relacions de matrimoni, parentiu o afinitat. Hi ha estructures familiars tan diverses com les persones que les integren: monoparental, amb un pare i una mare, dues mares, dos pares, etc.

LGTBI es sigles dels termes lesbianes, gais, transgèneres, bisexuals i intersexuals. L’ordre de les lletres que la constitueixen és variable, tant en català com en la resta de llengües. També hi ha altres sigles, com LGTBIQ+, que incorporen la Q de queer i el signe més, referint-se a altres. També es pot trobar la versió GLBTIQ, seguint la prelació històrica del moviment gai respecte als altres.

LGTBIfòbia Es por o aversió irracional contra les persones lesbianes, gais, trans, bisexuals i intersexuals.

moviment per a la despatologització trans es moviment dins del col·lectiu trans que exigeix la retirada immediata de les categories de disfòria de gènere i trastorns de la identitat de gènere dels catàlegs diagnòstics (DSM de l’American Psychiatric Association i CIE de l’Organització Mundial de la Salut).

Patriarcat es estructura social o política en què l’home ostenta el màxim poder i la màxima autoritat i la dona hi queda supeditada, seguint la concepció de la institució del pater familias del dret romà, i que l’església catòlica va mantenir com a base de l’estructura familiar i social.

Prejudici es actitud que predisposa una persona a pensar, percebre, sentir i actuar de forma favorable o desfavorable en relació amb un grup o amb els seus membres individuals

Queer es persona que, d’acord amb la teoria queer, no subscriu la divisió binària tradicional dels gèneres i rebutja d’identificar-se amb un home o amb una dona o amb una orientació sexual i afectiva específica. En oposició a la concepció dualista del gènere, hi ha teories que defensen l’existència de més de dos gèneres i d’altres que rebutgen el concepte de gènere perquè el consideren una construcció social limitadora de la naturalesa humana.

Prejudici es actitud que predisposa una persona a pensar, percebre, sentir i actuar de forma favorable o desfavorable en relació amb un grup o amb els seus membres individuals

Serofòbia es discriminació envers les persones portadores VIH que pot afectar diferents àmbits de la seva vida, per exemple el laboral.

Transició es període durant el qual una persona trans comença a viure amb el gènere amb què s’identifica amb els processos legals, corporals, socials, etc., que vulgui dur a terme

transvestit, transvestida es persona que adopta les maneres externes i una vestimenta i uns complements considerats socialment propis del sexe contrari. És especialment utilitzat el substantiu masculí ( un transvestit), que s’aplica a homes que adopten les maneres i la vestimenta de les dones. La forma femenina ( una transvestida), menys usual, es refereix a dones que adopten les maneres i la vestimenta dels homes.

Legislacio

Principal normativa que regula o fa referència a la no discriminació per motiu d’orientació sexual, identitat i expressió de gènere,

 • Llei 11/2014, del 10 d’octubre, per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals,transgèneres i intersexuals i per a erradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia.
 • Llei 3/2007 reguladora de la rectificacion registral relativa al sexe de les persones
 • Estatut dels treballadors. Modificat per la Llei 62/2003, que recull les pautes per a l’aplicació del principi d’igualtat de tracte.
 • Llei 31/1995, de prevenció de riscos laborals.

Dias internacionals Trans

 • Dia de les Víctimes del nazisme 27 gener 1996
 • Día Internacional de la Mujer 8 de marzo de 1857
 • Dia de la Visibilitat Trans 31 març 2009
 • Dia del Llibre de Temàtica LGTB Espanya 1 abril 2015 23 abril Catalunya commemora la data del Naixement de Joan Gil-Albert, el primer escriptor en castellà que “va defensar el caràcter innat de la diversitat sexual i de gènere”
 • Dia Internacional de la Famílies 15 de Maig 1994
 • Dia contra l’Homofòbia, la Transfòbia i la bifòbia 17 maig 2005
 • Dia de l’Orgull LGTBIQ 28 juny 1970
 • Dia per Sortir de l’armari (Coming Out Day) 11 octubre 1988
 • Dia per la Despatologització de la transsexualitat Penúltim dissabte octubre 2009
 • Dia Internacional per la Tolerància 16 novembre 1997
 • Dia Internacional de la Memòria Transsexual 20 novembre 1998 Setmana de la Consciència Transgènere EUA Novembre (Les dues primeres semanas) 2013 commemora a les víctimes de la violència transfòbica i pretèn conscienciar sobre a els Seus problemes.
 • Día Mundial de la Infancia: 20 de noviembre
 • Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer 25 de noviembre 1981
 • Dia Mundial de la SIDA, 1 de desembre98665

Principals fonts utilitzades

Glossari bàsic de termes LGTBIQ – UGT Catalunya http://www.ugt.cat/download/igualtat,_inclusi%C3%B3_i_no_discriminaci%C3%B3/lgtb/glossari_lgtbi_2018_web.pdf

EMPODERAT. EMPODERA. T. CONCEPTOS. GUÍA DE. A S O C I A C I Ó N. DE TRANSEXUALES. A N D A L U C Í A. SYLVIA RIVERA · ATA-SYLVIA RIVERA … http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/ishareservlet/content/93ccd930-873f-4e81-a5fe-dcd2b404cbbb

Dibuixant el gènere: capítol 2

Dibuixant el gènere: capítol 3

Dibuixant el gènere: capítol 4

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

Conectando a %s